kuch dara sa, kuch maraa sa

Aaj kuch dara sa hu mai,
Aaj kuch maraa sa hu mai.

dosto ke ghar kaise jaau,
waha phatako ki shor me,
meri baat kaun sunega,
koi samjhe iski to umeed bhi,
dil ne ab chod di hai mere,
un galiyo par jo nakaab gire pade hai,
woh bhi kadam rokte hai mere.

pehle ek bandook dikhaayi gayi,
ek khatre ki pukaar sunvayi gayi,
phir logo ka sampark toda gaya,
siyaasat ke us taraf logon ko
giraftaar kiya gaya,
phir sansad me khade hokar,
din dahaade ek rajya toda gaya.

Dilon ko jeetne ka yeh ajeeb tarika hai,
shayaad is daur ka yahi salika hai.

Aaj faiz ki kavita bhi,
umeed nahi jagati hai,
aaj kuch dara sa hu mai,
aaj kuch maraa sa hu mai.

--

--

I write to remember. I write to remain honest. I write to leave a bread crumb trail for my daughter. I write to relax. Trying to impress my better half, I write

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Maruti Naik

Maruti Naik

180 Followers

I write to remember. I write to remain honest. I write to leave a bread crumb trail for my daughter. I write to relax. Trying to impress my better half, I write