bas ek bar

apni almaarih kholo kabhi yuhi
ek album me basi kuch tasvire
un dino ki yaad dilayegi
jab milne ko mujhse
kisi shah ki izzazat nahi thi zaroori.

yahi chinnaaro ke nichey
picnic manayi thi tumne
wahi dal ke kinaare khade hokar
saahir ke sher padey the tumne

yahi barf ki dhalaan par
girte huve yahoo chillaya tha
jaise kabhi shammi ne
saira ko bhi rhijhaya tha

pehran pehna bhi ek photo hai
jheel se uttha halka kohra hai
ammi ke gaalo pe khelti suraj ki kiran
baba ke hoto pe
saundhi si ek hassi bhi hai

mujhe yaad rakhna
bhulna nahi
dil me bhi rakhna
bas nakshe me nahi

aur bhi bahut kehna hai magar
aur log bhi kataar me hai
hausla toota nahi hai magar
network me mushkil se, ek bar hi hai…

--

--

--

I write to remember. I write to remain honest. I write to leave a bread crumb trail for my daughter. I write to relax. Trying to impress my better half, I write

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Maruti Naik

Maruti Naik

I write to remember. I write to remain honest. I write to leave a bread crumb trail for my daughter. I write to relax. Trying to impress my better half, I write

More from Medium

My Journey with Mental Health

The Never-Ending Dead Zone in The Gulf of Mexico: Hypoxia, Decline, and Change

Chips After Hours: A New Student Created Podcast