प्रार्थना

Photo by Islam Hassan on Unsplash

सकाळी चालताना
अजान ऎकत
दिवस उगवतो

नऊच्या सुमारास
शेजारच्या घरातला
शंख ऐकत
मी लॅपटॉप उघडतो
काम सुरु होतं

संध्याकाळी पाच — सहा वाजता
एक बासरी वाला
सुंदर धून वाजवत
आपल्या घरी जातो
पाखरा वाणी

रात्री ऐकू येणारा
siren चा आवाज
मी हळूच डोळे मिटतो
नमस्कार करतो
कधी काळी शिकलेली
मध्यंतरी विसरलेली
आणि
आता पुन्हा आठवलेली
प्रार्थना म्हणतो

--

--

I write to remember. I write to remain honest. I write to leave a bread crumb trail for my daughter. I write to relax. Trying to impress my better half, I write

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Maruti Naik

I write to remember. I write to remain honest. I write to leave a bread crumb trail for my daughter. I write to relax. Trying to impress my better half, I write